• تلفن: 00989144864654 - 00989143480394
  • info@hamtashefayebehta.ir
در ارتباط باشید:
محصولات, ویتامین

تری ویتادی

شـكـل دارويـي:  مـحـلـول اسـتـريل تـزريـقـي. گروه دارويي  :  ويـتاميـن تركيـب دارو :هر ميـلي لـيـتـر حاوي  000/50  واحد ويـتاميـن A ، 000/10 واحد ويـتاميـن D3 و 20 ميـلي گرم ويتاميـن E مي باشد. مكانيـسم اثر : – ويتاميـن A  در مـحافـظت و نگهداري تمامي سلول هاي اپيـتليـال بدن نقش مهمي دارد.وجود ويتاميـن A براي توليد و تمايز سلولـهاي

محصولات, ویتامین

بی جکت

كل دارويي : مـحلول استـريل تزريقي گروه دارويي : ويتاميـن تركيـب دارو : هر ميـلي لـيـتـر حاوي 200 ميـلـي گرم تياميـن هيدروكلرايد مي باشد. مكانيسم اثر: تيـاميـن به عنوان کوانزیم در واکنش های دکربوکسیلاسیون اکسیدایتو آلفاکتو اسیدها نقش اساسی دارد. تیامین در اکسیداسیون کامل گلوکز از طریق چرخه اسید سیتریک نقش عمده ای دارد. تیامین در حضور آنزیم