• تلفن: 00989144864654 - 00989143480394
  • info@hamtashefayebehta.ir
در ارتباط باشید:
محصولات, هورمون

کلوپروست

شكل داروئي : مـحلول استـريل تزريقي . گروه دارويي : هورمون . تركيب دارو : هر  ميـلي لـيـتـر حاوي 250 ميـكروگرم كلوپروستـنول سديم مي باشد. مكانيـسم اثر : پروستاگلاندين ها در سيـستم تناسلي اعمال زير را انـجام مي دهند: تـخمك گذاري ، تـحليل جسم زرد ، انتـقال گامت ها  ، تـحـركات وانـقباضات رحم  ، دفع غشا هاي  جـنـيـنـي

محصولات, هورمون

فرتیرلین

شكل دارويي : مـحلول استـريل تزريقـي گروه دارويي : هورمون تركيب دارو : هر ميلـي لـيتـر حاوي 100 ميكروگرم گنادورلـيـن  به شكل ملح استات مي باشد . مكانيسم اثر : گنادورلين يك فاكتور آزاد كننده هيپوتالاموسي دكاپپتيدي است كه وظيفه آن آزاد سازي LH  و FSH  از لب قدامي هيپوفيز ميباشد. تجويز گنادورلين منجر به آزاد سازي